EFAshiny: An User-Friendly Shiny Application for Exploratory Factor Analysis

Chi-Lin Yu, Ching-Fan Sheu