A framework for generating interactive reports for cancer genome analysis

Ai Okada, Kenichi Chiba, Hiroko Tanaka, Satoru Miyano, Yuichi Shiraishi