DoSOCS: A System for SPDX 2.0 Document Creation and Storage

Matt Germonprez, Thomas Gurney, Sai Uday Shankar Korlimarla, Robin Gandhi